تلفن : 02133255671

مرور محصولات و خدمات

میزبانی لینوکس1

تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 250 مگابایت
پهناي باند ماهیانه : 5 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پـنـل سرور : دایرکت ادمین یا سی پنل
45,000 تومان سالانه
میزبانی لینوکس 2

تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 500 مگابایت
پهناي باند ماهیانه : 8 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پـنـل سرور : دایرکت ادمین یا سی پنل

65,000 تومان سالانه
میزبانی لینوکس3

تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 1 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 10 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پـنـل سرور : دایرکت ادمین یا سی پنل

90,000 تومان سالانه
میزبانی لینوکس4

تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 2 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 25 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پـنـل سرور : دایرکت ادمین یا سی پنل

125,000 تومان سالانه
میزبانی لینوکس5

تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 5 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 50 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پـنـل سرور : دایرکت ادمین یا سی پنل

150,000 تومان سالانه