تلفن : 02133255671

مرور محصولات و خدمات

میزبانی ویندوز 1
تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 250 مگابایت
پهناي باند ماهیانه : 5 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پنل سرور : وبسایت پـنـل
45,000 تومان سالانه
میزبانی ویندوز 2
تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 1 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 10 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پنل سرور : وبسایت پـنـل
65,000 تومان سالانه
میزبانی ویندوز 3
تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 5 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 50 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پنل سرور : وبسایت پـنـل

90,000 تومان سالانه
میزبانی ویندوز 4
تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 10 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 100 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پنل سرور : وبسایت پـنـل
125,000 تومان سالانه
میزبانی ویندوز 5
تعداد دامـنـه مجاز : یک عدد
مقدار فضا دیسک : 20 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه : 200 گیگابایت
تـمامـی امکـانـات : نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی: دارد
نصب مدیریت محتوا : رایگان
کـنترل پنل سرور : وبسایت پـنـل
150,000 تومان سالانه